23. august 2006

Nordic Secret Friend :: Nordisk hemmelig venn

Today I opened the package I got in the mail from Hilde Nilsen, Trondheim, in the 4th Nordic Secret Friend Swap. 

I dag åpnet jeg pakken jeg hadde fått i posten fra Hilde Nilsen, Trondheim, 4. Nordisk hemmelig venn.

from Hilde :: fra Hilde

The card and the stripy paper made my heart jump:
What will i find inside?

Kortet og det stripete papiret gav hjertet mitt noen ekstra hopp:
Hva kan det være inni pakkene?

inside the packages :: inni pakkene

The tea made the room smell like lemon, - a nice cup of tea is right here by my side now as I write.
I wondered what to make from a green ribbon and a green cotton lace.
And the buttonlike metal decor.
A bag, maybe?
Two sweet small girls in the family (my Man's grandchildren) who's parents love to dress in pink, light blue and white, can surely use a fabric flag on some clothing or a bag...
Great! Thanks a lot, Hilde!

Teposen spredde sitronlukt i huset med en gang, - en god kopp te står rett ved siden av meg nå mens jeg skriver.
Jeg begynte å tenke på hva jeg kunne bruke det gønne båndet  og den grønne bomullsblonde til.
Ogden knappelignende dekoren.
En veske, kanskje?
To søte småjentene i familien (Mannens to barnebarn) som foreldren liker å kle i rosa, lyseblåt tog hvitt, kan sikkert trenge et plagg eller en veske med flaggmerke på...
Supert! Tusen takk, Hilde!

I went to the post office a day ago and there will be a lady getting her package in Sweden soon, I hope.

Jeg dro på postkontoret i går og snart håper jeg at det er en dame i Sverige som får noe spennende i posten fra meg.

22. august 2006

Pink Ribbon :: Rosa sløyfe # 10

I have to admit that I'm not finished sewing my blocks.
* That was really hard to write! Like I just could hide in my sewing room, make the blocks and pretend that I did them all earlier this week...
But now it's all out in the open.

Wait, - actually I am was could be done if not the perfectionist in me told me that by using only the blocks I've sewn up until now, I had a small "lap" quilt rather than a sofa quilt to cuddle under.

The "Perfectionist" is usually shout down, - I do not like to listen to "it" when I'm making my own things.
But this time I do see the point.
If I want it to be a larger quilt, I have to sew more blocks.

Here's what I'll have to make when I put "sew 1 hour on the Pink Quilt" on my list:
9 green nine patch blocks
9 pink and violet nine patch blocks
4 (?) green four patch blocks for the border

then
plan, cut and sew green border blocks

Will give you an update :-)Jeg må tilstå at jeg ikke er ferdig med å sy blokkene til oktober-rosa teppet.
*Det der var vanskelig å skrive!Akkurat som om jeg kan gjemme meg på syverkstedet, få ferdgi resten av blokkene og late som om jeg har sydd dem i forrige uke...
Men nå er det skrevet og ikke no' lureri på gang her, nei.

Forresten, - jeg er var kunne vært ferdig med blokkene hvis ikke den lille stemmen inni meg hadde gjentattt og gjentatt at om jeg ikke sydde flere blokker, så kom disse blokkene til å bli et lite teppe, mens det jeg egentlig ser for meg, er et slikt koselig teppe som en kan trekke over seg på sofaen...
 Vanligvis tier jeg "stemmen" ihjel, - jeg liker ikke å høre på den når jeg lager sakene mine.
Men denne gangen ser jeg jo hva "den" mener:
Vil jeg at teppe skal være større, så må jeg sy flere blokker.

Dette er hva som står på planen for neste "time" på syverkstedet:
9 grønne nierblokker
9 lilla-rosa nierblokker
4 (?) grønne firerblokker til hjørnene

og så
planlegge, kutte og sy kantblokker i grønt.

Oppdateringer vil følge :-)
17. august 2006

Pink ribbon :: rosa sløyfe : # 9Progress day 7:
Here almost all the blocks are out on the floor.
Like the design very much, but do wonder if I'd like to make the quilt a little bit longer (not wider)...
That means I have to sew 9 blocks more of each, - pink/ violet and green.

Framskritt dag 7:
Her ligger omtrent alle blokkene utover gulvet.
Er skikkelig fornøyd med hvordan teppet ser ut, men begynner å lure på om jeg skal sy teppet litt større. Bare øke litt på lengden og ikke i sidene....
Det betyr at jeg må sy 9 til av hver sort, - lilla/ rosa og grønne.

15. august 2006

Pink ribbon :: rosa sløyfe # 8Progress day 6:
The green nine patches are all done, - I sewed 47 and hope these are all I'll have to make.
My green stash is getting small.
"Smaller" as to "a large stash"...

Framskritt dag 6:
De grønne nierblokkene er ferdige, - jeg sydde 47 og håper at det er alt jeg vil trenge.
På lageret er det lite grønt tilbake.
"Lite" som "mindre enn mye"...

spt: aug #3 enclosed spaces :: aug #3 lukkede romIn the fridge.
Trapped with the head inside the fridge, on the lookout for something to eat. The less to chose from, the harder it gets.

I kjøleskapet
Så står man der da, med hodet inni kjøleskapt og får ikke bestemt seg for hva man skal velge på brødskiva i dag. Spesielt når det er så tomt.


spc

Pink ribbon :: rosa sløyfe : # 7

Progress day 5:
Sewed together 30 green blocks, - about 20 more to do on the list.
So happy about the change to nine patch for the green blocks.
Sorry, no photo.
But they are really done.

Framdrift dag 5:
Har sydd 30 grønne blokker, - omtrent 20 til står på lista.
Er kjempefornøyd med byttet til nierblokker i grønt også.
Beklager, - intet bilde.
Men tro meg, - de er sydd!


Edit/ redigert:Progress day 5:
To "prove" for real that I sewed green blocks the other day!

Framskritt dag 5:
For å "bevise" at jeg virkelig sydde grønne blokker den forrige dagen!"

13. august 2006

Pink ribbon :: rosa sløyfe : # 6A try-out of the block assembly #1.
Don't look the way I imagined...
Too buzy!

Prøve på hvordan blokkene vil se ut sammen #1.
Ble ikke akkurat
slik jeg så det for meg...
Altfor urolig!A try-out of the block assembly #2.
Nine patches in green?
Too much yellowish green to me...

Prøve på hvordan blokkene vil se ut sammen #2.
Nierblokker i grønt?
For mye grønngult for meg...A try-out of the block assembly #3.
This I like.

Prøve på hvordan blokkene vil se ut sammen #3.
Det ble noe helt annet!A try-out of the block assembly #4.
Off with the yellowish green, - much better!
Back to the sewingmachine and cuttingtable.

Prøve på hvordan blokkene vil se ut sammen #4.
Vekk med de gulgrønne, - mye bedre!
Tilbake til symaskin og kuttebord.

I've found a version of how to make the border gett som pfiff in the corners here at Judy's blog.
And the quilt is pink-ish, too!

Jeg har funnet en tiltalende måte å gi rammebordene det lille ekstra i hjørnene i Judys blog.
Og teppe er jo veldig rosa-aktig, da!

studio friday : desert island :: øde øy

Tine says for this studio friday :: Tine sier for denne fredagen på arbeidsrommet:

You are allowed to bring only three items from your studio.
Now: what would they be and what would you do with them and what do you imagine you might create????

Du kan bare ta med deg tree ting fra arbeidsrommet.
Nå: hva er det du tar med deg, hva vi du bruke dem til og hva tror du at du vil lage/ skape???


studio friday: desert island :: øde øy

If I could plan for something like this, I would like to put a pencil, a knife and a journal with blank pages in my backpack.

Why?
I do look at my self as a fiber artist at home. But bringing a stack of small cloth, needle and tread, and a pair of scissor didn't feel right...
Not as limited as a stack of cloth.
(By the way, - it should have been electric power on the desert island. I "have" to bring my sewing machine!)

The written word and blank pages where I can also draw, feed my creative mind more. 
The pencil I need to write and to draw with, - what I see, what I think.
The knife will be with me to sharpen my pencil, but also to do woodcrafting, - I love to put a knife into a piece of wood and see where it takes me. 
"There will be magnificent trees," writes Tine. That means that I'll have an unlimited supply of crafting material, - wood.

When my journal has no more blank pages, the knife, pencil and book go into my backpack for a happy return home. 
And all my new woodmen, of course!


På en slik tur pakkes i sekken en blyant, en kniv og ei bok med blanke sider i.

Hvorfor?
Jeg ser på meg selv som (hovedsakelig) en tekstilskaper. Men å skulle ta med seg en liten bunke med stoffer, nål og tråd, og en saks kjentes ikke rett akkurat nå...
Stoffbunken og nødvendig grunnverktøy gi ikke de samme mulighetene på en øde øy.
(Helst bør det være strøm der, da, for jeg "må" jo ha med symaskinen min!)

Blanke sider i ei bok, for det skrevne ord og for skisser/ tegninger,  gir god næring til kreativiteten.
Blyant for å skrive og tegne med, - hva jeg ser, hva jeg tenker .
Kniv for å holde blyanten spiss, men også for å kunne spikke, - jeg liker å sette kniven i et stykke tre og se hva det kommer utav det.
"Det kommer til å være vidunderlige trær der, "skriver Tine. Det betyr at jeg vil få ubegrenset tilgang på tremateriale.

Når boka er utskrevet, pakkes kniv, blyant og bok i sekken for hjemtur.
Og alle de nye tremennene mine, selvfølgelig!
12. august 2006

Pink ribbon :: rosa sløyfe : #5Progress day 4:
Almost done with the flower blocks.
46 done, - do I have to sew a few more?
And a start on the green shashing.
11 done, - 45 to go.

Framskritt dag 4:
Nesten ferdig med å sy blomsterblokkene.
46 ferdig, - må jeg sy et par til, tro?

Har også begynt på det grønne mellomverket.
11 ferdige, - 47 igjen å sy.

9. august 2006

Pink ribbon :: rosa sløyfe : #4Progress day 3:
A start on sewing, cutting and sewing the flower blocks together.
14 down, - 45 more to go.

Framskritt dag 3:
Begynnelsen på å sy, kutte og sy blomsterblokkene sammen.
14 ferdig, - 45 på planen.

Pink ribbon :: rosa sløyfe #3Progress day 2:
A start on sewing, cutting and sewing the flower blocks together.

Framskritt dag 2:
Begynnelsen på å sy, kutte og sy blomsterblokkene sammen.

Pink ribbon :: rosa sløyfe : # 2

I've decided to report my progress with more than just a weekly update to motivate myself to work regularly on the Pink Ribbon quilt.

Today I wanted to put an hour into figuring out how much fabric I'll need, - or: 
How many 6" squares will I need? 
Then, - cut some of the squares and strips until the timer tells me the hour is over.

In "Posies in the Park" the small squares are 2 3/4", but I wanted to use the whole 6" square and make the quilt more scrappy, so my strips from the 6" squares are now cut 2" wide.
Now I can just sew the same total amount of blocks that the large quilt asks for in the pattern and get a nice size on my lap/ sofa quilt.
As it it, I've been cutting from about 60 squares of pink and violet. Guess I'll cut some more if I'd like to go with the light - dark symmetry of the quilt design.

I'm not done with the yellow middle square, - 7 or 8 large squares.
Or the green ones, - about 60 large squares there, too.

The hour went by fast.
After putting away the left over fabric and almost cleaned my work space in the living room, this is today's progress:

Pink ribbon :: rosa sløyfe : cutting #1

Etter å ha ryddet bort stoff som ble til overs og nesten ryddet av stuebordet (dagens arbeidsbord) ser framdriften slik ut. Nydelig, eller hva?

Jeg har bestemt meg for å dokumentere framskrittene oftere enn hver uke slik jeg først hadde tenkt. Regner med at det vil motivere meg enda mer til å få ferdig Rosa Sløyfe-teppet...

I dag satte jeg av en time til å regne ut hvor mye stoff jeg kommer til å trenge, - eller:
Hvor mange 6" kvadrater vil jeg trenge?
Og så, - kutte kvadrater og remser fram til kjøkkenuret ringer.

I "
Posies in the Park" er de små kvadratene kuttet til 2 3/4", men jeg ønsket å bruke hele 6" kvadratet og gi teppet et skikkelig restepreg. Nå er mine remser fra 6" kvadratet kuttet 2" brede.
Litt finregning avslørte at jeg nå kan sy samme antall blokker som det store teppet trenger i oppskriften, men jeg vil få en fin størrelse på et kose-sofateppe.
Nå, etter en time, har jeg kuttet remser fra omtrent 60 rosa og lilla kvadrater. Vil tro at jeg kommer til å kutte litt mer om jeg bestemmer meg for å gjennomføre lyst - mørkt fra selve oppskriften.

Jeg har ikke kuttet fredig de gule midtkvadratene, - 7 eller 8 store kvadrater.
Ei heller de grønne, - omtrent 60 stykker av dem også.

Timen fikk vinger og bare fløy av sted!

4. august 2006

studio friday : your creativity rooths :: dine kreative røtter

This week's topic at Studio Friday is suggested by Anke: your creativity roots!
Denne ukas tema hos Studio Friday ble foreslått av Anke: dine kreative røtter!

So this became a post with lots of words, - but why not?

I think that my parents love for creating "stuff" and wanting to have us children to tag along in the process, is what have open the doors to creativity, to create from the mind and not always from a pattern.

My father did a lot of his own problemsolving, being very creative, at his work. A baker he was, coming up with new recipes and packing designs, that really was big hits by the customers.
At home he was in charge of the remodeling of our old house, - and there he also was creative in the problemsolving that came long while restoring the place.
All the work in the garden, the flowers, the berries, the apple threes, was his work.
Later on in life he took up cooking, and today he does all the cooking at home and we love to come home for his dinners (my mother has never loved to cook, so she gladly signed the kitchenwork over to him :-)

The garden is not my "thing", but I love the feeling of wood as material.
I'm getting into the kitchens stuff, and being a kitchen helper for so long, I can see that I dear to experiment more and more.

My mother is more of a creative worker when it comes to yarn and fabric, wood and painting. And paperwork, - like cutting and gluing and stuff.
I loved to work by her side with all those magical materials.
Early on we learned to knit and to sew, and thanks to her, I've found my creative outlet: the sewing, bur also the knitting.

They never wanted me to be a full-time artist as a young girl. I struggled along beside a "normal" job.
I never got out of the rut until I to sick to work regularly, and today they kind of accepted that without all the time spend at being creative, I might not be here today...
There are joy, challenge, hope and self therapy in being in the process of creativity.

Not being out of the house working every day,has given me a chance to do my own work and use all what I've know I had inside of creativity, - both from genes and from learning in young years.
At first not being able to work/ finding work outside home, was not that easy.
Now that thought has changed, - I do think I'm lucky after all!

a house full of creativity :: et hus fullt av skapende aktivitet

Dette ble en lang og skriftelig meldelse.
Men hvorfor ikke?


Jeg tror at når mine foreldre var så kreative og lot oss barna få være med i alt de gjorde, så åpnet det for dører inn til å være kreativ selv, å skape fra bånn av og lage noe uten å måtte følge et møsnter elelr en arbeidsoppskrift.

Pappan min gikk egen veier og løste utfordringer både på jobben og hjemme. han var baker og kom opp med en del brødoppskrifter og brødposer som slo godt an hos kundene.
Hjemme renoverte han huset fra kjeller til loft, og der måtte han også være ganske så kreativ for å finne de rette løsningene.
Alt i hagen var også hans domene, - blomstene, frukttrærne og bærbuskene.
Etter som årene gikk tok han mer og mer over kjøkkenskriverjobben også. Min mor trivdes dårlig på kjøkkenet emd hovedansvaret for all matlagingen, og nå er det pappas middager vi kommer hjem for :-)

Hagearbeid er så absolutt ikke min "greie", mens å jobbe mes tre blir noe annet.
Jeg begynner å finne min plass på kjøkkenet også, og all den tiden som en hjelpende hånd på kjøkkenet gir meg mot til å gå noen egne veier mellom grytene.

Mamman min er mer den som skaper av garn og stoff, tre og maling. Og i papir og med lim og sånt.
Jeg elsket å sitte ved siden av og delta med alle disse magiske materialene.
Tidlig fikk vi lære å strikke og sy, - og med stor takk til henne har jeg funnet mitt kreative ståsted: søm og litt strikking.

De ønsket ikke for meg at jeg skulle ha et veldig kreativ yrke som daglig jobb da jeg var på utkikk etter utdannelse.
Så det ble en mer" normal" jobb på meg i lange tider.
Helt fram til jeg ble for dårlig til å jobbe regelemssig.

I dag ser de også at hadde jeg ikke brukt tid på skapende aktiviter, så hadde jeg kanskje ikke vært her i dag...
Det ligger så mye glede, utfordring, håp og selvterapi i de skapende øyeblikkende.

Nå når jeg ikke må gå på jobb utav huset hver dag, har jeg fått en sjanse til å etablere min egen form for jobb og bruke det jeg har lært og fått i arv av kreative evner.
Først var det ikke så lett å innse at å jobbe eller finne noe som kanskje kunne være en jobb utenfor hjemmet, var umulig idag.
Men nå har den tanken endret seg, - jeg syns jeg er veldig heldig, jeg!